Byrådet, har som ansvarlig for dagtilbudsområdet, pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver bliver løst, at opgaverne i institutionerne løses i overensstemmelse med de mål og rammer, Byrådet har fastsat.

I Næstved Kommune er det Center for Dagtilbud og Skole, der på vegne af Byrådet gennemfører tilsynet på dagtilbudsområdet.

Tilsynet foregår dels som et uanmeldt observationsbesøg, dels som et dialogmøde mellem pædagogisk konsulent, områdeleder, daglig leder,  medarbejderrepræsentant og forældrerepræsentant hvor bl.a. observationerne, børnemiljø og pædagogiske læreplaner drøftes.

Der laves skriftlig tilbagemelding på tilsynet. Tendenser og udviklingspunkter drøftes i den årlige feedback samtale i området.